Sikkerhetsbulletin – Bruk av droner i og rundt master/tårn og bygg

lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen og skjerpet beredskap innen EKOM-sektoren, ønsker Telenor Infra å minne på at flyvning med drone skal gjøre etter avtale med byggverkets eier og bare ihht til Luftfartsverkets og Datatilsynets retningslinjer.

Droneflyvning til profesjonelt bruk er underlagt særskilte forskrifter og krav, som skal følges!

Krav til bruk av drone ved Telenor Infras master/tårn og bygg

En skal ha tydelig og synlig logo, samt uniformering av biler og arbeidsklær.

Profesjonelle dronepiloter skal legitimere seg på site ved å gjør seg til kjenne hvis arbeid pågår og kunne fremlegge bekreftelse på oppdragsgiver og formål.

Skjerpet beredskap betyr at Telenor er i tett dialog med politimyndighet, og overvåker situasjonen nøye. Det er derfor viktig at vi klarer å skille lovlig versus mistenksom bruk av drone i og rundt våre master/tårn og bygg. Det har kommet flere meldinger om droneflyvning knyttet til infrastruktur, det er derfor viktig at flyvninger forhåndsmeldes til Telenor Infra med hvor og når det skal flys slik at en unngår å undersøke og rapportere inn lovlige flyvninger til myndighetene.

Telenor Infra ønsker også å minne om følgende:

  • Avstand til byggverk og tekniske installasjoner; gjør nødvendige risikovurdering for å unngå materielle og personskader.
  • Flyvning av droner skal avsluttes umiddelbart dersom det er personell i mast/tårn
  • Flyvning av droner skal ikke skje utenfor VLOS, det skal være mulig å identifisere og kontakte pilot for eventuelt publikum.
  • Forbud mot å fly droner i områder som er underlagt restriksjoner som militært område, bysentrum og flyplasser. Dette gjelder også Telenor Infras lokasjoner med mindre tillatelse er innvilget på forhånd.
  • Bilder/videoer som blir tatt av master/tårn og antenner med prosjektering eller undersøkelse av frisikt som formål skal kun brukes til det tiltenkte formålet og skal slettes når dette behovet ikke er gyldig lengre.

Husk at informasjon som samles inn ifm droner kan ha ulik verdi for ulike aktøre, og kan ha stor verdi for aktører som har til hensikt å gjennomføre anslag/sabotasje. Det er derfor viktig at en sørger for at slik type informasjon ikke på kommer på avveie, og oppbevares sikkert.

Referanser 

https://luftfartstilsynet.no/droner/
https://luftfartstilsynet.no/lover-og-regler/bsl-a/forskrift-om-luftfart-med-ubemannet-luftfartoy-i-apen–og-i-spesifikk-kategori-bsl-a-7-2/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/droner—hva-er-lov/